Paratta Veg Wrap

Zam Zam Palayam

Wrap n Roll
Rs. 55 /WrapSome more products


Paratta veg wrap

Rs. 55 /Wrap

Shawarma- plate

Rs. 150 /plate

Mushroom kolapuri

Rs. 220 /bowl

Family pack icecream vanila

Rs. 140 /PackCustomer Reviews